הרחק מעבר לתפיסת הנכון והלא נכון, ישנו שדה, אפגוש בך שם (ג'לאל א-דין רומי)

Out beyond ideas of right and wrong doing, there is a field. I will meet you there (Jalal Al-Din Rumi)